Turkish Code of Obligations. Temporary Article 1 («GEÇİCİ MADDE 1», Article 4 of Law 7409, «Kirada yüzde 25 sınırı»)

ARTICLE 4
The following temporary article has been added to the Turkish Code of Obligations dated 11/1/2011 and numbered 6098.

"TEMPORARY ARTICLE 1
Agreements regarding the rental price to be applied in the lease periods renewed between the date of entry into force of this article and 2023-07-01 (including this date) in terms of residential rents are valid provided that they do not exceed twenty-five percent of the rental price of the previous lease year. If the rate of change in the consumer price index of the previous lease year according to the twelve-month averages is below twenty-five percent, the rate of change shall apply. This rule also applies to lease agreements with a term longer than one year. Agreements made in excess of these rates are invalid in terms of excess amount. The provision of this paragraph shall also apply to the decisions to be made by the judge pursuant to the second paragraph of Article 344."

MADDE 4
11/1/2011 tarihli ve 6098 sayılı Türk Borçlar Kanununa aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

“GEÇİCİ MADDE 1
Konut kiraları bakımından bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih ilâ 1/7/2023 (bu tarih dâhil) tarihleri arasında yenilenen kira dönemlerinde uygulanacak kira bedeline ilişkin anlaşmalar, bir önceki kira yılına ait kira bedelinin yüzde yirmi beşini geçmemek koşuluyla geçerlidir. Bir önceki kira yılının tüketici fiyat endeksindeki oniki aylık ortalamalara göre değişim oranının yüzde yirmi beşin altında kalması halinde değişim oranı geçerlidir. Bu kural, bir yıldan daha uzun süreli kira sözleşmelerinde de uygulanır. Bu oranları geçecek şekilde yapılan sözleşmeler, fazla miktar yönünden geçersizdir. Bu fıkra hükmü, 344 üncü maddenin ikinci fıkrası uyarınca hâkim tarafından verilecek kararlar bakımından da uygulanır.”

This temporary article will not be renewed in 2024, so rent increases will become limited to the average of last year's inflation (by Article 344 of the Turkish Code of Obligations).